Alt常用特殊符号表

常用特殊符号输入方法,Alt常用特殊符号表

使用方法,按住Alt+数字,即可所得对应符号

Alt+0161 ¡

Alt+0162 ¢

Alt+0163 £

Alt+0164 ¤

Alt+0165 ¥

ALT+41467 ←

Alt+43081 ↖ 

Alt+43082 ↗  

Alt+43083 ↘ 

Alt+43084 ↙

Alt+0166 ¦

Alt+0167 §

Alt+0168 ¨

Alt+0169 ©

Alt+0170 ª

Alt+0171 «

Alt+0172 ¬

Alt+0173 ¬

Alt+0174 ®

Alt+0175 ¯

Alt+0176 °

Alt+0177 ±

Alt+0178 ²

Alt+0179 ³

Alt+0180 ´

Alt+0181 µ

Alt+0182 ¶

Alt+0183 •

Alt+0184 ¸

Alt+41450 £

Alt+41451 ‰

Alt+41452 §

Alt+41453 №

Alt+41454 ☆

Alt+41455 ★

Alt+41456 ○

Alt+41457 ●

Alt+41458 ◎

Alt+41459 ◇

Alt+41460 ◆

Alt+41461 □

Alt+41462 ■

Alt+41463 △

Alt+41449 ¢

Alt+41448 ¤

Alt+41447 $

Alt+41446 ℃

Alt+41445 ″

Alt+41444 ′

Alt+41443 °

Alt+41442 ♀

Alt+41441 ♂

Alt+41440 ∴

Alt+41439 ∵

Alt+41438 ∞

Alt+41437 ≥

Alt+41436 ≤

Alt+41435 ≯

Alt+41434 ≮

Alt+41433 ≠

Alt+41432 ∝

Alt+41431 ∽

Alt+41430 ≈

Alt+47 /

Alt+42 *

Alt+45 -

Alt+43 +

Alt+41409 ×

Alt+41420 √

Alt+0128 €

Alt+0192 À

Alt+0191 ¿

Alt+0190 ¾

Alt+0189 ½

Alt+0188 ¼

Alt+0187 »

Alt+0186 º

Alt+0185 ¹

想要跟多更全的ALT输入符号一览表,请下载:

ALT+数字大全.doc


人气: 23